முகப்பு கர்ம விதி

PostHeaderIcon கர்மவிதி

தற்காப்பற்ற மிருகங்களை நூற்றுக்கணக்கில் கொன்றால் தான் நாம் பட்டினி இருப்பதைத் தடுக்க முடியும் என்பது உண்மையல்ல.


மிருகங்களைக் கொன்றவன் அடுத்த பிறவியில் மிருகமாகப் பிறந்து
அவன் கொன்ற அதே மிருகத்தினால் கொல்லப்படுவான்.

கர்ம விதி